AVRÄKNINGSSYSTEM

Komplett och automatisk lösning för avräkning och andelstal, samt för externrapportering

ProShare är Props kompletta systemlösning för elnätägarens uträknande, hanterande och skickande (rapporterande) av bland annat preliminära andelstal, slutliga andelstal, nätförluster, timavräkning, schablonavräknin, mätvärden, timvärden, etc.

Förutom listan ovan finns det ett antal externa rapporter och filflöden som ska hanteras av nätägaren, vilket gör att ProShare dessutom inkluderar framtagande, hanterande och skickande av bland annat fria serier, rapporteringar till ELSA, etc.

ProShare är en fristående produkt som levereras komplett uppsatt och klar att använda. Systemet innehåller och inkluderar alla nödvändiga verktyg för egenkontroll och visualisering av inkommande och utgående data. Allt insamlande av underlagsdata samt skickande av skapade rapporter sker automatiskt, vilket möjliggörs genom att leveransen av ProShare normalt inkluderar Props integrationsmotor samt dessutom en edi-hanterare från Props. Båda dessa sätts upp specifikt för ProShare i Ert nät.

Rapporter från ProShare skickas till bland annat elnätsföretag, balansansvariga, elhandelsföretag, Svenska Kraftnät, samtliga mottagare av Fria serier, etc. Givetvis kommer systemet dessutom kommunicera med eSett när det blir aktuellt.

ProShare är 100% automatiserad både vad gäller hantering av underlag, utförande av beräkningar, hantering av framtagna resultat samt skickande av skapade rapporter!